Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Black Sheep Oy
Y-tunnus: 2956485-4
Yrityksen osoite: Linnunrata 16 B, 90440 Kempele
p. 050 543 4334
sähköposti: jasmin@kaskicapital.com

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava
Jasmin Hyvärinen
p. 0505434334
sähköposti: jasmin@kaskicapital.com

Henkilötietojen käsittely:

Asiakasprofiilin luoneiden henkilöiden suostumuksella, käytämme jotain henkilötietoja esimerkiksi yhteydenotoissa ja markkinoinnissa.

Black Sheep Oy kerää sinusta seuraavia tietoja rekisteröityessäsi asiakkaaksi: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisäksi järjestelmä kerää tietoa ostoshistoriastasi. Asiakkaan suostumuksella voimme myös kohdistaa sinuun markkinointia uutiskirjeiden ja suoramarkkinoinnin kautta sosiaalisessa mediassa sekä internetissä.

Henkilörekisteriin lisätyt tiedot ovat saatu asiakkaalta itseltään. Joissain tapauksissa tietoja saatetaan varmistaa myös kolmansilta osapuolilta muun muassa henkilötietojen laadunvarmistukseen liittyen.

Black Sheep Oy ei myy tai siirrä meille annettuja henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Tietoja säilytetään niin kauan, kun käyttäjätili on rekisteröity palveluun. Jos käyttäjä poistaa tilinsä, anonymisoidaan kerätyt tiedot niin, että kaikki yksilöivät tunnistetiedot, kuten nimet, osoitteet ja puhelinnumerot poistetaan.

Evästeet:

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden käyttö edellyttää aina käyttäjän suostumuksen.

Evästeiden avulla saamme tietoa asiakkaan käyttäytymisestä sivullamme mahdollistaen palvelun parantamisen.

Rekisteröidyn oikeudet:

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen:

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan.

Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen:

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista seuraavissa tapauksissa:

  • Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty.

  • Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen.

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä seuraavissa tapauksissa:

  • Rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden.

  • Käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista.

  • Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.

Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Oikeus olla joutumatta automatisoitujen päätösten kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi.

Edellä olevaa ei sovelleta, jos päätös on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Palvelun käyttäjällä on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan sähköpostitse osoitteeseen jasmin@kaskicapital.com.